Nákupný košík
Prázdny
 
Nedávno pridaný
Detské topanky Protetika - Kent Detské topanky Protetika - Kent
21,90 €  
detské topánky Protetika - Falko Navy detské topánky Protetika - Falko Navy
29,90 €  
detské topánky Protetika - Ela Pink detské topánky Protetika - Ela Pink
29,90 €  
dievčenské sandálky Protetika - Paloma dievčenské sandálky Protetika - Paloma
26,90 €  
detské topánky Protetika - Stela fialová detské topánky Protetika - Stela fialová
29,90 €  
dievčenské sandálky Protetika - Jela Pink dievčenské sandálky Protetika - Jela Pink
26,90 €  
detské športové topánky Protetika - Lana detské športové topánky Protetika - Lana
29,90 €  
detské topánky Protetika - Sindy White detské topánky Protetika - Sindy White
26,90 €  
detské topánky Protetika - Rod Navy detské topánky Protetika - Rod Navy
29,90 €  
detské topánky Protetika - Ena Navy detské topánky Protetika - Ena Navy
25,90 €  
Detské zimné topánky - hnedé Detské zimné topánky - hnedé
69,90 € 59,41 €  
detské gumičkové sandále detské gumičkové sandále
10,90 €  
Detské gumáky Rosso Detské gumáky Rosso
11,90 €  
detské topánky Protetika - Bak Green detské topánky Protetika - Bak Green
29,90 €  
detské topánky Protetika - Bak Grey detské topánky Protetika - Bak Grey
28,90 €  
detské sandále Protetika - Aris Green detské sandále Protetika - Aris Green
33,90 €  
detské sandále Protetika - Aris Red detské sandále Protetika - Aris Red
33,90 €  
detské sandále Protetika - Zenaro Navy detské sandále Protetika - Zenaro Navy
31,90 €  
detské topánky Protetika - Glen Fuxia detské topánky Protetika - Glen Fuxia
28,90 €  
Chlapčenské topánky na zimu - Protetika - Marten Brown Chlapčenské topánky na zimu - Protetika - Marten Brown
34,90 €  
detské topánky Protetika - Eron detské topánky Protetika - Eron
34,90 €  
Dievčenské topánky na zimu - Protetika - Tito Black Dievčenské topánky na zimu - Protetika - Tito Black
32,90 €  
detské topánky Protetika - Santal Fuxia detské topánky Protetika - Santal Fuxia
32,90 €  
detské sandále Protetika - Dara detské sandále Protetika - Dara
23,90 €  
topánky Protetika - Triky Navy topánky Protetika - Triky Navy
29,90 €  
detské topánky Protetika - Skot detské topánky Protetika - Skot
29,90 €  
detské topánky Protetika - Dakota Fuxia detské topánky Protetika - Dakota Fuxia
27,90 €  
detské topánky Protetika - Lona detské topánky Protetika - Lona
26,90 €  
topánky na zimu Protetika - Verona Beige topánky na zimu Protetika - Verona Beige
34,90 €  
topánky na zimu Protetika - Alex Navy topánky na zimu Protetika - Alex Navy
35,90 €  
zimné topánky Protetika - Bruk Navy zimné topánky Protetika - Bruk Navy
34,90 €  
Detské topánky na zimu - Protetika - Azaro Black Detské topánky na zimu - Protetika - Azaro Black
44,90 €  
detské topánky - Ex 3757-58 detské topánky - Ex 3757-58
27,90 €  
5 z 5 hviezdičiek!
 
Partneri

Umenie byť ženou

 

gynekologická ambulancia
gynekologická ambulancia

 

buďte aj vy dobrý anjel

buďte aj vy dobrý anjel

 

Nákupný poriadok

Nákupný poriadok - Všeobecné obchodné podmienky systému elektronického obchodu
prevádzkovaného spoločnosťou Dudel.sk s.r.o., platné odo dňa 12.10.2011

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky" alebo "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Dudel.sk s.r.o., so sídlom Kupeckého 8, 821 08 Bratislava IČO:  36703648 DIČ: 2022276410
  IČ DPH: SK2022276410 ,  Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 44506/B, (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému na internetovej stránke www.dudel.sk a ktoré boli uzavreté prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod"). Adresa prevádzkarne prevádzkovateľa, v ktorej je prevádzkovaný obchod a ktorá slúži na písomnú komunikáciu s kupujúcimi a na osobný odber tovaru je Svätoplukova 21/A, 900 27 Bernolákovo (ďalej len "prevádzkareň" alebo "odberné miesto").
 2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji"), zákon č. 250/2007 Z z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").
 3. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník").
 4. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
 6. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy
 7. Tovarom sa na účely podmienok rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
 8. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade spotrebiteľa meno kupujúceho,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo E-mailovú adresu. V prípade ostatných osôb musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla, alebo miesta podnikania (podľa druhu osoby) ktorá je súčasne fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ, (v prípade že mu bolo IČO, DIČ pridelené, alebo v súlade so všeobecne záväznými predpismi pridelené byť malo), bankové spojenie pozostávajúce z čísla bankového účtu a kódu banky (v prípade zahraničnej osoby sa vyžaduje IBAN), objednávací kód tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky bude prostredníctvom automatického systému obchodu zaslané na E-mailovú adresu potvrdenie prijatej objednávky, ktoré slúži výlučne na informovanie zákazníka o prijatí objednávky prevádzkovateľom a pridelení čísla objednávky, ktoré je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol pri úhrade kúpnej ceny.
 2. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, alebo potvrdením prostredníctvom E-mailu zaslaného na E-mailoví adresu poskytnutú kupujúcim, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, tzn. že vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 3. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká prevádzkovateľovi povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň prevádzkovateľovi dohodnutú kúpnu cenu.
 4. V prípade, že kupujúci nezaplatí a/alebo neprevezme predmet kúpy, poruší tým svoje zmluvné povinnosti, na základe čoho sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi zmluvné pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny, nie však menej ako 7,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške a nie je tým dotknuté a obmedzené právo prevádzkovateľa na náhradu vzniknutej škody.
 5. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, môže prevádzkovateľ predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom sklade, alebo u iného uschovávateľa, alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na upozornenie čas, upozornenie nie je potrebné.
 6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že mu tovar nebol ešte prevádzkovateľom fakturovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou. Právne účinku stornovania objednávky nastávajú doručením oznámia prevádzkovateľa kupujúcemu E-mailom alebo poštou o akceptovaní stornovania objednávky.
 7. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ, ktorý je povinný najneskôr v lehote siedmich pracovných dní zaslať nepoškodený tovar na adresu prevádzkarne prevádzkovateľa (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení tohto bodu podmienok nemá spotrebiteľ, ak tovar bol zakúpený a/alebo prevzatý v odbernom mieste prevádzkovateľa.
 8. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý a opotrebovaný, poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, zníženú v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia, poškodenia, alebo straty jeho časti  stanovenú prevádzkovateľom v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu alebo jej časť v zmysle predchádzajúcej vety bezhotovostným prevodom na účet zadaný spotrebiteľom. Na tento účel sa spotrebiteľ zaväzuje v prípade odstúpenia od zmluvy  .poskytnúť prevádzkovateľovi číslo účtu na ktorý požaduje vrátiť kúpnu cenu.
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  • predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň a podobne),
  • Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku  spotrebiteľa.
  • Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
 10. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

III. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak si kupujúci určil osobné vyzdvihnutie tovaru, považuje sa za miesto plnenia odberné miesto. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Expresná balíková služba UPS - domov) alebo osobným vyzdvihnutím tovaru na odbernom mieste.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodávateľ objednaného tovaru prevádzkovateľovi alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady a náklady pri niektorých formách úhrady za tovar nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ich cena sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke prevádzkovateľa v časti Nákupný poriadok. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude faktúra - daňový doklad zaslaná prostredníctvom emailu. Faktúra bude odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej registrácii. Faktúra bude odoslaná na začiatku nasledujúceho miesiaca po uskutočnení objednávky. V prípade, že kupujúci požiada o faktúru skôr, bude mu takáto faktúra odoslaná do troch pracovných dní. V prípade, že kupujúci požiada o faktúru v listovej podobe, bude mu takáto faktúra odoslaná.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodu. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
 2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Pred prevzatím tovaru:
   • Bankovým prevodom / vkladom na účet prevádzkovateľa

    Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde v prípade zvolenia spôsobu platby bankovým prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa k úhrade kúpnej ceny do 7 kalendárnych dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.
     
  • Pri prevzatí tovaru
   • Slovenská pošta - dobierka
   • Expresná balíková služba UPS
   • Osobné vyzdvihnutie tovaru
 3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Reklamáciu dodaného tovaru uplatňuje kupujúci písomnou formou na adrese prevádzkarne. Reklamácie sú vybavované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Prevádzkovateľ nepreberá reklamovaný alebo vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru je povinný odovzdať tovar v prevádzkarni osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu, alebo zaslať tovar formou balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  prevádzkovateľa. Spolu s uplatnenou reklamáciou je spotrebiteľ povinný na účely reklamačného konania doručiť prevádzkovateľovi reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

VI. Ochrana súkromia

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, prípadne vzťahov akcesorických vo vzťahu ku kúpnej zmluve (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a E-mailová adresa).
 2. Kupujúci súhlasí a je si vedomý, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ bez jeho súhlasu spracúvať osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že ak by napriek skutočnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode podmienok,  sa súhlas kupujúceho na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyžadoval, udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.
 4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 6. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke obchodu ihneď po prihlásení.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa , zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany s výnimkou odstúpenia od zmluvy. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.